DZIEDAVA.lv

Dabas vērojumi: stāstījumi un foto Latvijas Daba: foto un apraksti Latvijas Daba: foto un apraksti Ceļojumu apraksti un foto Pārdomas jeb situāciju analīze Mūzika manā dzīvē Domas bez apdomas CV, biogrāfija, bildes Paldies jums visiem!:) Citāti no grāmatām Manu bērnu dienasgrāmatas Suņu kolekcijas Dziedava.lv

  DZIEDAVA.LV

  Ja vēlaties, varat atstāt savu ziņojumu šeit. Droši rakstiet savas atsauksmes, ierosinājumus, vēlmes dziedava.lv lapai, jebkurai sadaļai. Gaidīšu arī kritiku un informāciju par pamanītajām kļūdām.
  Spama dēļ ziņojumi, kas ietver linkus, netiek pieņemti.
  Julita.

  Vārds / segvārds:
  Komentārs par dziedava.lv:

   

  Komentāri:
  Inguna, 2014-06-14, 20:09 :   Paldies! Mekl?


  Julita, 2014-06-05, 20:22 :   Elina - lapa nav oficiaala, te ir tikai dazhu cilveeku veiktie apsekojumi - visu dazhi cilveeki tik aatri nevar apsekot :)
  Inguna - lai noskaidrotu kaadu augu, vajag to nofotografeet un foto ievietot dabasdati.lv - tur speciaalisti paliidzees noteikt sugu.
  Inguna, 2014-06-01, 21:37 :   Sveicin?ta! Grib?tu uzzin?t k? sauc vienu augu, izmekl?jos, varb?t atrad?
  Elina, 2014-06-01, 15:50 :   Par Iecavu - k?p?c izv?l?j?ties aprakst?t tikai
  Julita, 2014-05-19, 23:03 :   Lilita, paldies! :)
  Lilita, 2014-05-14, 09:15 :   Labdien, Julita, raksta Lilita no Latgales! T? k? man? dz?v? gada s?kum? notiku
  Anon?ms koment?t?js, 2013-12-23, 22:50 :   Julita, vai m?s var?tu p?c sv?tkiem sazin?ties? L?dzu dodiet zi?u man. Interse?jos par J?su fotogr?fij?m.
  Paldies.
  Anija Pel?de,D?rza Pasaules galven? redaktore (29472068)
  Ai Gars, 2013-11-07, 22:36 :   Labvakar,
  t?tad par technisk?m liet?m
  Julita, 2013-10-29, 08:29 :   Papildin?jumus un labojumus konkr?tiem
  Ai Gars, 2013-10-28, 18:33 :   labvakar!
  Burtiski par aug
  Julita, 2013-03-17, 00:53 :   danda188 - raksti uz lapas apak
  danda188, 2013-03-16, 19:37 :   Sveiki. Es gribetu iesutit foto par S?vera ezeru. Kr?slavas novads.K? to izdarit
  Austra, 2013-02-08, 14:30 :   Fuks,
  D?vis , 2013-02-04, 15:28 :   Sveiki. Kur var?tu atrast vis pla
  zilene, 2013-01-27, 17:56 :   labdien!es jau sen gribju jums uzrakst?t.esmu neliela d?rzniece,t?p
  Julita, 2012-12-12, 23:29 :   Induli, za?as g?ots?nes izklaus?s visnota? eksotiski, ja nu dzeltenza?as bumbi?as, bet visp?r za?? kr?sa g?ots?n?m nav rakstur?ga. Vab?t t?s bija ne g?ots?nes, bet zila??es, kas var augt visur kur, ar? uz zemes?
  Indulis, 2012-12-09, 17:25 :   Roj? bija vesela plant?cija ar za??m g?ots?n?m bet
  Julita, 2012-10-05, 21:35 :   Zinta, par Si?e??ikovu neesmu lietas kurs?, neesmu vi?a semin?rus apmekl?jusi. Internet? atradu lapu ar pavecu info, bet ar telefoniem, varb?t tur var ko uzzin?t: http://www.v-sinelnikov.com
  ZINTA, 2012-10-04, 18:35 :   paldies par inform?ciju J?su lap?.Par-Si?e??ikovu-vai notiek v
  el praktiskie semin?ri R?g?,kur to uzzin?t ? Paldies !
  M_L, 2012-07-31, 21:01 :   P?rskat?ju visas Latgales brauciena foto. Esmu tik ?oti emocion?li pies?tin?jusies, ka vairs nesp?ju
  J?nis, 2012-07-31, 08:39 :   Sergejs Lazarevs man ?oti pal?dz?ja, labi b?tu, ja vi?
  M_L, 2012-07-22, 17:43 :   Paskat?jos v?lreiz un secin?ju: Spirku purva kasandra un s?nas ir visskait?k?s, ar? K?e
  M_L, 2012-07-22, 09:55 :   Bauda dv?selei! Pat?k tie ce?i un saulrieti!!! Bet pamest?s mui
  duvski, 2012-07-17, 22:15 :   Feina lapa,kvalitativas fotografijas,daudz informacijas!Viens minuss-neviens nezin par sadu lapu-vajag vairak iziet tautas.Ari es tikai nejausi te uzduros-un tiesam loti interesanti palasit un bildes-super!!!Lai izdodas!
  dairis jansons , 2012-06-30, 20:21 :   labdien v?l?jos jums pav?stit kad p?rciema baltajaij kapaij ir jauns tilts jo pats es vi?u taisiju ja ir velme man ira bildes sazinieties ar manim mans tel20344068 un epasts dairis552@inbox.lv ar cienu dairis
  Julita, 2012-05-28, 10:42 :   Paldies!
  Inese Millere, 2012-05-26, 14:05 :   Julita, pilnigi nejausi atradu jusu lapu.
  Paldies par to. Fantastisks resurss.Lasu un pardomaju.

  Inese
  http://stresavadibastresamenedzments.blogspot.it
  edgars / kovbojs /m??ais /puik, 2012-04-22, 09:52 :   cilv?k , m?li ! -l?k bag?t?bas - dro
  Julita, 2011-12-07, 20:23 :   Paldies par pla
  Rx, 2011-12-07, 00:17 :   Liel?kais p?rsteigums ir J?su izveidot? lapa!
  Mekl?ju par ozoliem bet atradu daudzko!
  Daina, 2011-07-07, 09:57 :   Julita!
  Paldies par satur?go, skaisto, v?rt?go, noder?go, iedvesmojo
  inbrika, 2011-07-06, 00:31 :   labvakar. Man jau sen ir nojausma par daudzam lietam un mer?i. Varbut varu k? papildin?t kr?jumu zin?b?m un ieg?t k?du zin?bu sev. Kautgan,man liekas,ka esmu atradusi domugrupu un apstiprin?jumu sav?m nojausm?m. Esmu lepna un gandarita,par to,ko veicam un paveiksim. Kad atgriez?simies m?j?s,b?sim gandar?ti.
  Julita, 2011-01-26, 09:34 :   murmastieniete,
  murmastieniete, 2011-01-25, 22:57 :   ?rpr?ts!!!K?ds skaistums te paveras!!! JULITA!!!K?dos izdevumos apkopots J?su tvertais dabas skaistums? Ar? Murmastien? J?s esat bijusi, paldies par redz?jumu, par sniegto baudu!.Ar k?du apar?tu tas Jums izdodas??? Esmu laim?ga, kanejau
  Julita, 2010-12-22, 08:54 :   timkrist, paldies par koment?ru! :)
  timkrist, 2010-12-19, 15:25 :   Labdien. Tik skaista lapa, ka nevaru atraut acis. Esmu saj?sm?. Paldies par tik kultur?lu attiksmi pret pasauli.
  Julita, 2010-11-05, 09:25 :   Paldies, Biruta Beata, par
  Biruta Beata, 2010-11-05, 08:57 :   Sveiki!
  Julita, 2010-10-01, 20:28 :   Juri, protams, lasa, cit?di t?s nep?rdotu. No tiem, ko es zinu, es lasu un vair?ki mani pazi?as ar? lasa. K?p?c t?ds jaut?jums?
  juris k, 2010-10-01, 18:44 :   Vai Latvij? k?ds lasa S.Lazareva gr?matas?
  Julita, 2010-09-24, 10:56 :   Paldies! Nu, es tos par dzejo?iem nesauktu, tie nen?ca no manis, bet caur mani, jo, kad rakst?ju, tad nedom?ju, tikai rakst?ju. T?p?c jau saucu - "Bezapdomas".
  M_L, 2010-08-23, 20:25 :   Nemaz nezin?ju, ka Tu vari t? rakst?t! Tu ta?u esi dzejniece!!! Esmu las?jusi daudz gr?mat?s izdotu dzejo?u, kas ne tuvu nav tik dv?seliski k? Tav?jie. Tu ta?u var?tu to visu ar? public?t. Tikai nezinu, vai vajag. Tie, kam b?s lemts, atrad?s un izlas?s t?pat. Esmu lepna par Tevi.
  Julita, 2010-07-25, 08:30 :   Kaspar, varb?t Braslas upei mar
  Kaspars, 2010-07-18, 19:46 :   velejos uznin?t mar
  Kaspars, 2010-07-18, 19:26 :   Sveiki man loti interesetu pa kadu marsrutu butu ieteicams veikt izbraucienu ar laivu uz 2 dienam.
  Julita, 2010-06-03, 23:18 :   Akits, lai ar? turpm?k veicas braucienos! M?s v?l neesam biju
  Akits, 2010-06-01, 07:39 :   J?zi?, cik J?s esat bezgal?gi jauks cilv?ks un J?su lapa ar savu pozit?vismu ir k? p?rle neta neg?ciju j?r?. Pabij?m m?s izl?kbraucien?, lai nov?rt?tu, kur vest lielu dabas un kult?rv?stures m??ot?ju grupu, stipri nenogurdinot un tie
  Julita, 2010-05-28, 09:31 :   Lilija, Dagis, paldies par labiem v?rdiem!
  ?pa
  Dagis Zieme?vidzem?, 2010-05-24, 19:49 :   Suuuuuuuuuper! Esmu tik priec?ga, ka tie
  Lilija- Gaujien?, 2010-05-24, 15:34 :   ?. cienij?m? Juli?na, es varu tikai priec?ties par J?su tvertajiem dabas mirk?iem! K? var nem?l?t to? J?su kolekciju turpm?k r?d?
  Julita, 2010-05-21, 13:09 :   Akits, :) Kur tad taisieties t? lauzties, p?c kura dabas skaistu?a? Mums dr?bes bija parast?s, nekur nav bijis t? j?lau
  Akits, 2010-05-21, 00:56 :   Nu bet liels malac?tis.Gatavojamies uz Ventspils un Dundagas novadiem p?c dabas retumiem un samekl?jis J?su lapu, patiesi sapriec?jos, jo Dundagas pagasta bild?s ieraudz?ju tie
  Julita, 2010-05-17, 18:21 :   P.S. Mana person?g? interese vair?k saist?s ar kokiem, par kuriem internet? prakstiski nevar atrast neko vai ?oti maz, lai lapa it k? papildin?tu jau internet? atrodamo inform?ciju. Protams, ar laiku ceru apmekl?t vair?k ar? daudzus lielos un zin?mos kokus. :)
  Julita, 2010-05-17, 18:15 :   S?j?niete, atbild?ju ar? pie bildes koment?ra, bet lai b?tu ar? te -
  S?j?niete, 2010-05-17, 14:05 :   Paldies par veikto darbu! Ta?u gribu painteres?ties, k? tas var b?t, ka S?jas Di
  Julita, 2010-05-09, 23:59 :   Ievi?a, paldies par nov?l?jumu! :)
  Ievi?a, 2010-05-09, 01:00 :   Ien?cu mekl?jot V.L?les cit?tus, jo nav pa rokai gr?matas... Nezinu cik ilgi te esmu, bet.. tas viss, ko skat?jos un las?ju ir fascin?jo
  Julita, 2010-05-04, 15:06 :   Paldies, Ra!
  Ce?ojumu apraksti ir laikietilp?gi, t?p?c tie kaut k? bremz?jas. Tap
  Ra, 2010-05-01, 16:16 :   Paldies, par ieguld?to darbu! Nejau
  Julita, 2010-04-21, 16:01 :   Laima, paldies :)
  Laima, 2010-04-20, 08:05 :   Julita!
  Iekl?du J?su lap? nejau
  Julita, 2010-04-15, 19:58 :   Paldies, Edgar!
  Edgars, 2010-04-14, 00:18 :   Julita, Tava ap?em?ba ir apbr?nojama. Paldies par interesantajiem st?stiem un daudzveid?go m?jas lapu.
  BIja aizraujo
  Julita, 2010-04-03, 22:16 :   J?, es bildes apstr?d?ju, lai b?tu liel?ks izteiksm?gums, spilgt?kas kr?sas, resp., lai b?tu l?dz?g?k dab? redz?tajam. ;) Jo neapstr?d?t? fotogr?fij? rezult?ts ir b?l?ks par dab? redz?to.
  Raimonds, 2010-04-03, 09:34 :   Man?jais digitalais Panasonic FZ7 tik labas bildes ne?em. Varb?t bildes ir jaapstr?d? "foto" apstrades programm??
  Julita, 2010-03-31, 16:23 :   Raimond, diem
  Raimonds, 2010-03-30, 22:51 :   loti labas, skaidras bildes. interesanti, k?du fotoapar?tu izmantojat? Dro
  Julita, 2010-02-23, 18:06 :   Benita, paldies!
  Benita, 2010-02-19, 11:04 :   Labr?t! J?s atradu mekl?jot k?du jauku vasaras noska?u fotogr?fij?s datora bildei, apnicis aukstums un ziema.Paldies par emocij?m. Lai ar? J?s nepaz?stu, liekas, ka esat stiprs cilv?ks, jo tikai t?ds var atv?rt sirdi visu apskatei.Paldies un lai Jums veicas atrast un iem?
  Julita, 2010-02-02, 11:22 :   Ilm?r, paldies!
  Ilm?rs, 2010-01-31, 13:07 :   T?mekl? bie
  pavasaris, 2009-12-30, 11:06 :   Da
  Julita, 2009-12-14, 20:37 :   Inga, paldies! Izklaus?s, ka Dabas v?stniec?bas virz?ba l?dz?ga man?jai. :)
  Inga, 2009-12-10, 06:54 :   ?oti simp?tiska Tava m?jaslapa,Julita. Pati interes?jos par Dabu, tas redzam?m un neredzam?m ietekm?m,k? ar? l?dzdarbojos "Dabasv?stniec?b?", kas nu jau p?rtapusi par kust?bu, kas b?rnos un ar? pieaugu
  dille, 2009-09-23, 11:28 :   ce?ojums pa Kurzemes rajonu: -Un v?l bija t?ds nervus kutino
  Vineta, 2009-09-17, 17:55 :   Tíkams p
  Julita, 2009-09-02, 14:37 :   T? k? es L?les V?lmas skolniekus nezinu, tad atst?ju te
  Anna, 2009-07-18, 13:54 :   ak jaa, mans e- pasts pardraugu@inbox.lv
  Anna, 2009-07-18, 13:53 :   es gan ne par maajas lapu, bet man ir jautaajums kuraa ceru vareesiet man paliidzeet . sakaraa ar Luuli Viilmu, es zinu ka vinja gaaja bojaa 2002.gadaa auto avaarijaa, bet vai juus nezinaat kaadu vinjas skolnieku vai sekotaaju, kas straadaa ar vinjas darba metodeem? Paldies!


(c) Julita, 2008.- 2014.    

dziedava.lv DZIEDAVA.lv